header

Váš účet


Kategórie

Nákupný košík


Tvoj košík je prázdny.

Naša ponuka

€8.08


€4.04


€1.81


€1.81


€13.78


€13.78


€2.85


€4.04


€9.05


€1.43


€1.90


€1.90


€5.99


€1.81


€4.04


€9.05


€1.81


€1.90


€2.19


€1.81


€2.85


€2.86


€4.75


€9.05


€5.99


€5.99


€1.90


€4.04


€1.81


€13.78


€2.19


€8.08


€9.05


€10.93


€1.71


€2.38


€8.03


€1.71


€2.85


€4.28


€1.71


€9.05


€6.00


€4.04


€2.85


€4.04


€1.90


€2.38


€2.38


€13.78


Kde nás nájdete

LESY Slovenskej republiky,

štátny podnik

Odštepný závod Semenoles

Liptovský Hrádok

Pri železnici č.52

033 01 Liptovský Hrádok

Tel.: +421/44/5 222 571

Fax: +421/44/5 222 195

E-mail: semenoles@lesy.sk

Info: Tvoj prehliadač nemá povolené cookies. Pre pridávanie tovaru do košíka a nasledovný nákup musíš mať cooies zapnuté.

Základné pojmy 
Zákazníkom sa rozumie registrovaný užívateľ, ktorý má na základe registrácie možnosť objednať si  produkty na stránke http://e-shop.semenoles.sk. Miestom dodania sa rozumie miesto určené zákazníkom, na ktoré  je dodávateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky. Zásielkou sa rozumie tovar- produkt, ktorý je súčasťou aktuálnej ponuky dodávateľa, ktorý realizuje doručenie zásielok. Ponuka tovaru sa priebežne aktualizuje.
Objednávka  
Zákazník má možnosť výberu tovaru z aktuálnej ponuky na stránke po bezplatnom zaregistrovaní. Po vyplnení objednávky svoju voľbu potvrdí. Záväzná objednávka musí obsahovať tieto informácie: - meno a priezvisko zákazníka, bydlisko, celú doručovaciu adresu, telefonický kontakt a elektronickú adresu. Po potvrdení objednávky Vám bude doručená jej kópia s potvrdením prijatia na Vašu mailovú adresu. Vzhľadom na zásobu tovaru na sklade Vám odovzdáme bližšie informácie o termíne dodávky telefonicky. Aby bola zaručená bezchybnosť objednávky, vzhľadom na zásoby tovaru na sklade, prípade zmeny objednávky Vám bude zaslaný jej nový návrh mailom, ktorý Vás žiadame potvrdiť.Od tohto momentu je zákazníkom vystavená objednávka považovaná za záväznú a obidve strany sú povinné  ju rešpektovať.Minimálna hodnota objednávky je 10 €. 
Platba
Tovar zasielame na dobierku riadne zabalený, platíte až pri preberaní balíka v hotovosti. Pri prevzatí tovaru a jeho zaplatení dostanete príjmový pokladničný doklad s hlavičkou prepravcu. Faktúra ako daňový doklad Vám bude doručená spolu s tovarom. Faktúru si starostlivo uschovajte. 
Dodacie podmienky

Dodávateľ sa zaväzuje odoslať zákazníkovi objednaný tovar čo v najkratšom termíne.  V prípade plnenia objednávky zo skladových zásob dodávateľa, je to obvykle do 10 pracovných dní. V prípade nutnosti objednania tovaru vo výrobe sa termín dodania tovaru dohodne telefonicky.Rozvoz tovaru prebieha vždy v stredu.Preprava sa uskutoční v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok zasielateľskej spoločnosti. Všetky ceny uvedené na stránke e-shop.semenoles.sk sú s DPH. K cene tovaru pripočítame prepravné v závislosti od hmotnosti zásielky. 

Hmotnosť balíka                        Cena prepravného/ balík

do 15 kg                                      7,77  EUR

15 -50 kg                                    10,52 EUR

Cenník prepravy iných hmotností nájdete cez odkaz TU.

Kuriér Vám bude volať v deň dodania tovaru. Nechajte vtedy, prosíme, uvedený telefón zapnutý.Vlastníctvo tovaru prechádza na zákazníka prevzatím tovaru v mieste dodania, v momente jeho zaplatenia.
 Záväzky strán
Dodávateľ sa zaväzuje:Dodať správny druh zásielky na základe potvrdenej objednávky v určenej ceneZabaliť zásielku a odoslať ju v dohodnutej lehote na miesto dodaniaV prípade, ak nie je možné vybaviť kompletnú zásielku, je dodávateľ povinný informovať zákazníka a dohodnúť ďalší postup. V tomto prípade je nutná úprava objednávky zákazníkomZabezpečiť  a doručiť zásielku, riadne a s náležitou odbornou starostlivosťouZachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov ( viac v časti Ochrana osobných údajov) Zákazník sa zaväzuje:Objednať si tovar spôsobom na stránke dodávateľaPoskytnúť požadované údajePrevziať predmet objednávky- zásielku
Zaplatiť kúpnu cenu
 Záruka a reklamácie
OZ Semenoles zasiela len vitálny a životaschopný materiál. V prípade viditeľného poškodeného obalu alebo tovaru riešte vec so zástupcom prepravcu a spíšte záznam o škode. V prípade zistenia iného poškodenia, kontaktujte, prosím, dodávateľa- telefónne číslo: 0918 335 194. Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti.Pri vybavovaní reklamácie postupujte nasledovne:
reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu upozornite dodávateľa písomne e-mailom na vzniknutú škodu reklamácia sa vybavuje vzhľadom na živý charakter materiálu individuálne, najneskôr do 30 dní od zaevidovania reklamácie ak zákazník neuplatní svoje nároky v lehote a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že zásielka bola riadne doručená.
Zrušenie objednávky 
Po potvrdení objednávky dodávateľom je treba zmenu objednávky alebo jej zrušenie konzultovať priamo s dodávateľom a stornovať ju písomnou formou e-mailom, najneskôr 3 pracovné dni pred dohodnutým termínom doručenia, nakoľko sa jedná o živý materiál. Ďakujeme.
Ochrana osobných údajov 

 

  1. Vykonaním objednávky na http://e-shop.semenoles.sk/ Kupujúci poskytuje v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v platnom znení. Predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, za účelom vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, a to najmä (i) kuriérskej spoločnosti UPS, t.j. spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o., IČO: 31 329 217, so sídlom: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 3215/B, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa). Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

  2. Osobné údaje  bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s platným Zákonom o ochrane osobných údajov. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov. Predávajúci má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

  3. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin. 

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ustúpiť od vyššie uvedenej záruky ochrany osobných údajov v prípade napadnutia servera neznámym páchateľom. 

Záverečné ustanovenia 

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi dodávateľom a zákazníkom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka pre fyzické osoby a Obchodného zákonníka pre právnické osoby.